Пример 149. Третиране на Данъчните Временни Разлики, Които са Възникнали След Промяна на Счетоводната Политика

През 2019 г. Дружество взема решение да промени прилаганата счетоводна политика по отношение на отчитането на материалните запаси.

Вследствие на промяната на счетоводната политика става така, че ако тя бе прилагана през предходни данъчни периоди – 2017 г. и 2018 г., Дружеството би формирало данъчни временни разлики, свързани с обезценка на стоки.

В резултат на промяната на счетоводната политика през 2019 г. тези данъчни временни разлики се приемат за възникнали – т.е. те участват при формирането на данъчния финансов резултат за 2019 г. и се признават съгласно общите правила за тяхното признаване.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник