Пример 16. Видове Социални Разходи

Дружество е в процес на годишно приключване, във връзка с което счетоводителят му трябва да определи размера на данъка върху социалните разходи.

След преглед на оборотната ведомост и хронологията на счетоводна сметка „Други разходи” – аналитична сметка „Социални разходи”, е установено осчетоводяването на разходи за:

  • персонала на дружеството, наброяващ 100 човека, на които са предоставени ваучери за храна на обща стойност 96 000 лв. за една година (8 000 лв./месец или 80 лв. на ваучер за човек). За разликата от 20 лв. на човек (80 лв. - 60 лв. или прагът, до който разходът не се облага) се дължи данък върху разходите. Данъчната основа за една година възлиза на 24 000 лв. (20 лв. х 100 човека х 12 месеца).
  • сключена застраховка „Живот“ за всеки един служител, на обща стойност за една година в размер на 72 000 лв. (60 лв. х 100 човека х 12 месеца). В този случай прагът от 60 лв. на месец на човек не е преминат, поради което не се дължи данък;
  • предоставени карти за спорт на всички служители, на обща стойност 3 000 лв.

Общата стойност на данъчната основа за облагане с данък върху социалните разходи възлиза на 27 000 лв. (24 000 лв. + 3 000 лв.).

Размерът на данъка върху представителните разходи възлиза на 2 700 лв. (27 000 лв. размер на социалните разходи х 10% данък върху социалните разходи).

Тук трябва да се отбележи, че за да бъде един разход признат за социален разход, той трябва едновременно да отговаря на следните условия:

  • Отчетен е като разход за социални придобивки по реда на чл.294 от КТ и е  предоставен по реда и начина, регламентирани от чл.293 от КТ, или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието;
  • Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички служители – включително и за лицата, наети по договор за управление и контрол;
  • Социалните придобивки трябва да са предоставени в натура, т.е. да не са налице парични взаимоотношения между работодателя и служителите;
  • Разходите трябва да са документално обосновани.

В обобщение следва да заключим, че Дружеството е извършило социални разходи на обща стойност 195 000 лв., като 168 000 лв. са освободени от облагане с данък върху социалните разходи и са данъчно признати разходи. Останалите 27 000 лв. подлежат на облагане с данък върху разходите, който се декларира и внася в срок до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.

(§18 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник