Пример 125. Данъчни Дълготрайни Нематериални Активи при Минимален Праг на Същественост от 700 лв.

През 2019 г. Дружество закупува следните нематериални активи: 

  • софтуер за обработка на данни на стойност 3 000 лв. без ДДС;
  • право за разпространение на известна марка обувки на стойност 100 000 лв. без ДДС;
  • наема друго дружество, което стартира внедряването на ERP система, която да управлява бизнес процесите на предприятието.

По отношение на политиката за признаване на активите като дълготрайни Дружеството приема минимален стойностен праг на същественост в размер на 700 лв., колкото е и нормативно определеният минимален праг на същественост в ЗКПО.

Под „минимален праг на същественост“ следва да се разбира стойностен праг, който определя минималната граница, от която има икономическа логика един актив да се третира като дълготраен амортизируем актив и да се амортизира във времето. Нуждата, която обуславя необходимостта от въвеждането на такъм минимален праг на същественост, е породена от това, че има много активи, които по своята същност отговорят на критериите, определени в приложимите счетоводни стандарти за признаване на дълготраен нематериален актив, но тяхната стойност е несъществена.

В разглеждания пример Дружеството ще включи в своя данъчен амортизируем план софтуера за обработка на данни (3 000 лв.) и правото за разпространение на марката обувки (100 000 лв.).

По отношение на разходите, които Дружеството влага в процеса на внедряване на ERP системата – те няма да се третират като текущ разход, а ще се натрупват (капитализират) в стойността на системата и когато тя е готова, и съответно бъде стартирана, чрез натрупаните (капитализираните) разходи ще се формира нейната себестойност и тази система ще се включи в данъчния амортизационен план.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник