Пример 38. Доходи от Авторски и Лицензионни Възнаграждения са Доходи с Източник от България

Българско дружество сключва договор с турско дружество – за производство и продажба на територията на България на промишлени изделия, за които турското дружество има патент. Срокът на договора е 5 години. Лицензионното възнаграждение, което българското дружество заплаща на турското дружество, е 50 000 лв. годишно, т.е. за всяка година от договора.

На 10.03.2019 г. българското дружество превежда сумата по договора, като удържа 5 000 лв. данък при източника (50 000 лв. х 10%), т.е. по сметката на турското дружество постъпват 45 000 лв. Българското дружество е длъжно да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода – или в случая до 30 април.

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник