Становища по Казуси към тема Корпоративни Данъци

 1. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?
 2. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?
 3. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 4. Как се прави обезценка на вземане?
 5. Как се третира опрощаването на задължение?
 6. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?
 7. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 8. Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?
 9. Колко пъти може да се подава декларация за корекция на авансови вноски по ЗКПО?
 10. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 11. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 12. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?
 13. Как се признава разход за закупен софтуер?
 14. Как се отчита увеличение на капитала в дъщерно дружество?
 15. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 16. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?
 17. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?
 18. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?
 19. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?
 20. Може ли съдружник в ООД да отпусне безлихвен заем на дружеството?
 21. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?
 22. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?
 23. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 24. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?
 25. Как се отчитат печалбите и загубите, постигнати на регулиран пазар?
 26. Как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?
 27. Може ли да се коригира ГДД за корпоративен данък в частта с избора за облагане на доходите в натура?
 28. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 29. Може ли загуба да се покрие с неразпределена печалба, натрупана през предходен период?
 30. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?
 31. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 32. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 33. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 34. Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?
 35. Следва ли да се извърши данъчно преобразуване по ЗКПО при начисляване на бонус по трудов договор, който е изплатен през следващата година?
 36. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 37. Как се третира кражба на лаптоп съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 38. Как се третира командировка в почивни дни?
 39. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 40. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?
 41. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?
 42. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 43. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 44. Какво е данъчното третиране на разпределен дивидент от българско дружество към дружество майка от ЕС?
 45. Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?
 46. Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, за които са изминали 5 г. от закупуването?
 47. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?
 48. Как се приспада данъчна загуба от предходна година?
 49. Как се отчита лихва за просрочено плащане към търговски контрагент? Признава ли се за данъчни цели?
 50. Какво е данъчното третиране на разходи за транспорт на служители от и до тяхната месторабота?
 51. Трябва ли да бъдат капитализирани разходите за транспорт и преместване на ДМА в неговата стойност?
 52. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?
 53. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?
 54. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 55. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 56. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 57. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?
 58. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 59. Какво е данъчното третиране на изплатени по заем лихви от чуждестранно свързано лице?
 60. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?
 61. Как се третират разходи за коледно парти?
 62. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 63. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?