Становища по Казуси
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

 1. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 2. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?
 3. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?
 4. Командировка ли е работата в друг град?
 5. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в страната?
 6. Как се третира изграждане на ново крило към стара сграда?
 7. Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?
 8. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 9. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 10. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 11. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 12. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 13. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?
 14. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 15. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 16. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?
 17. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 5

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

член 9

 1. Как се отчита лихва за просрочено плащане към търговски контрагент? Признава ли се за данъчни цели?

член 10

 1. Как се третират разходи за коледно парти?
 2. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?
 3. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?
 4. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?

член 11

 1. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 2. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

член 12

 1. Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?
 2. Как се третира авансово плащане за участие на изложение в трета страна?
 3. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?

член 15

 1. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 2. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 3. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
 4. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 5. По какъв начин може да се финансира дъщерно дружество?
 6. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е НЕрегистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

член 16

 1. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 2. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 3. Какво е данъчното третиране при паричен заем между свързани лица, ако е уговорена лихва, отклоняваща се от пазарната?
 4. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 5. По какъв начин може да се финансира дъщерно дружество?
 6. Как се отчита опростен заем между две дружества?
 7. Може ли съдружник в ООД да отпусне безлихвен заем на дружеството?

член 18

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 19

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 20

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 21

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 22

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 23

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

член 24

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?
 2. Какво е актив и пасив по отсрочени данъци и къде се посочват?

член 26

 1. Как се третират разходи за коледно парти?
 2. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 3. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 4. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 5. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 6. Признават ли се за данъчни цели разходите за дарение към УНИЦЕФ Нигерия?
 7. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?
 8. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 9. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 10. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 11. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?
 12. Как се отчита първоначално заплатена сума по ревизионен акт, който впоследствие е отменен?
 13. Как се отчита лихва за просрочено плащане към търговски контрагент? Признава ли се за данъчни цели?

член 27

 1. Как се отчита увеличение на капитала в дъщерно дружество?
 2. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 3. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?

член 28

 1. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 2. Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?
 3. Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, за които са изминали 5 г. от закупуването?
 4. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?
 5. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 6. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?
 7. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?
 8. Как се третира кражба на лаптоп съгласно ЗДДС и ЗКПО?

член 29

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

член 31

 1. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 2. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?
 3. Признават ли се за данъчни цели разходите за дарение към УНИЦЕФ Нигерия?
 4. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 5. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?

член 33

 1. Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?
 2. Как се третира командировка в почивни дни?
 3. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 4. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 5. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с преспиване?
 6. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?
 7. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?

член 34

 1. Трябва ли разходите за разрушаване на вече съществуваща сграда да се капитализират в стойността на инвестиционния имот?
 2. Как се прави обезценка на вземане?
 3. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?
 4. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?
 5. Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

член 35

 1. Трябва ли разходите за разрушаване на вече съществуваща сграда да се капитализират в стойността на инвестиционния имот?
 2. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?

член 37

 1. Как се прави обезценка на вземане?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?
 3. Как се отчита опростен заем между две дружества?
 4. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?
 5. Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

член 41

 1. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?

член 42

 1. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 2. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 3. Следва ли да се извърши данъчно преобразуване по ЗКПО при начисляване на бонус по трудов договор, който е изплатен през следващата година?
 4. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?
 5. Как се отчита неизплатен бонус на служители към 31 декември?
 6. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?

член 43

 1. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?
 2. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 3. Кога могат да се признаят за данъчни цели непризнатите разходи по лихви от слаба капитализация?

член 44

 1. Какви ще бъдат данъчните ефекти при закупуване на акции от дружество от ЕС и дружество от трета страна?
 2. Как се отчитат печалбите и загубите, постигнати на регулиран пазар?

член 45

 1. Как се отчита резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми?

член 46

 1. Как се отписва задължение към клиент по аванс за данъчни и счетоводни цели?
 2. Как се третира опрощаването на задължение?
 3. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 4. Как се третират задължения към доставчик, чиято дейност е прекратена с процедура по несъстоятелност?
 5. Как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?

член 47

 1. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?

член 48

 1. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?

член 49

 1. Какво е счетоводното и данъчно третиране на положителна търговска репутация?

член 50

 1. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 2. Как се осчетоводяват дълготрайни материални активи под минималния праг на същественост?

член 51

 1. Как се признава разход за закупен софтуер – в т.ч. СУПТО?
 2. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 3. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 4. Какво е счетоводното и данъчното отчитане на разход за уебсайт?
 5. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?

член 52

 1. Как се признава разход за закупен софтуер – в т.ч. СУПТО?
 2. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 3. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?

член 53

 1. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?

член 54

 1. Как се признава разход за закупен софтуер – в т.ч. СУПТО?

член 55

 1. Как се признава разход за закупен софтуер – в т.ч. СУПТО?
 2. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 3. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 4. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 5. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 6. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 7. Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?

член 58

 1. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 2. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 3. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 4. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 5. Как се третира подобрение на дълготраен нематериален актив?

член 60

 1. Как се третира продажба на автомобил за скрап?

член 61

 1. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?

член 62

 1. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?

член 63

 1. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 2. Трябва ли да бъдат капитализирани разходите за транспорт и преместване на ДМА в неговата стойност?
 3. Могат ли разходите за транспорт и преместване на дълготраен материален актив да бъдат капитализирани в стойността му?
 4. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

член 66

 1. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

член 67

 1. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 2. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?

член 70

 1. Как се приспада данъчна загуба от минали години?
 2. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 3. Как се приспада данъчна загуба от предходна година?

член 71

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Как се приспада данъчна загуба от предходна година?

член 75

 1. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?
 2. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 3. Как се отчитат възстановени суми от НАП?

член 83

 1. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 4. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 84

 1. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 85

 1. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 86

 1. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 87

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?
 4. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?

член 87а

 1. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 88

 1. Колко пъти може да се подава декларация за корекция на авансови вноски по ЗКПО?
 2. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 4. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?
 5. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 6. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 7. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?

член 89

 1. Каква е санкцията за внесени месечни авансови вноски в по-малък размер от дължимия корпоративен данък?
 2. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 90

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 4. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 5. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 92

 1. Как се приспада данъчна загуба от минали години?
 2. Как се отчитат възстановени суми от НАП?
 3. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?
 4. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 152

 1. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

член 153

 1. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

член 154

 1. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

член 158

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 161

 1. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 2. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 162

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 165

 1. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 194

 1. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 2. Какво е данъчното третиране на разпределен дивидент от българско дружество към дружество майка от ЕС?

член 195

 1. Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано британско дружество?
 2. Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?
 3. Как се третира авансово плащане за участие на изложение в трета страна?
 4. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?
 5. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 6. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от Турция?
 7. Как се облага дългосрочно получаване под наем на товарен автомобил от лице, установено в ЕС?
 8. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?
 9. Какво е данъчното третиране на платено маркетингово проучване, извършено от чуждестранно дружество?
 10. Какво е данъчното третиране на изплатени по заем лихви от чуждестранно свързано лице?

член 199

 1. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

член 200

 1. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

член 201

 1. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?
 2. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?

член 204

 1. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 2. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 3. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 4. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 5. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?
 6. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 7. Как се третират разходи за коледно парти?
 8. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 9. Какво е третирането на вноски за допълнително доброволно осигуряване на управител, който е самоосигуряващо се лице?
 10. Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?
 11. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 12. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?
 13. Как се отчитат социални разходи за храна, предоставена в натура?
 14. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

член 205

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 206

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 2. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

член 207

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 208

 1. Какво е третирането на вноски за допълнително доброволно осигуряване на управител, който е самоосигуряващо се лице?

член 209

 1. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 2. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 3. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 4. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 5. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?
 6. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 7. Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?

член 210

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 2. Какво е данъчното третиране на разходи за транспорт на служители от и до тяхната месторабота?

член 212

 1. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 2. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 3. Какво е данъчното третиране на разходи за транспорт на служители от и до тяхната месторабота?

член 214

 1. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 2. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 3. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 4. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 5. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?
 6. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?

член 215а

 1. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

член 216

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 217

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 245

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

член 246

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

параграф § 1

 1. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 2. Как се третира предоставянето на мостри?
 3. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 4. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?
 5. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 6. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 7. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 8. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 9. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
абонамент