Становища по Казуси към тема Корпоративни Данъци

 1. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?
 2. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?
 3. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 4. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?
 5. Как се признава разход за закупен софтуер?
 6. Как се отчита увеличение на капитала в дъщерно дружество?
 7. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 8. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?
 9. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?
 10. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?
 11. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?
 12. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?
 13. Как се отчитат печалбите и загубите, постигнати на регулиран пазар?
 14. Как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?
 15. Може ли загуба да се покрие с неразпределена печалба, натрупана през предходен период?
 16. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?
 17. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?
 18. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 19. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 20. Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?
 21. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 22. Следва ли да се извърши данъчно преобразуване по ЗКПО при начисляване на бонус по трудов договор, който е изплатен през следващата година?
 23. Как се третира кражба на лаптоп съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 24. Как се третира командировка в почивни дни?
 25. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?
 26. Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?
 27. Как се отчита лихва за просрочено плащане към търговски контрагент? Признава ли се за данъчни цели?
 28. Какво е данъчното третиране на разходи за транспорт на служители от и до тяхната месторабота?
 29. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 30. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 31. Как се третират разходи за коледно парти?
 32. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 33. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 34. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
 35. Какво е счетоводното и данъчното отчитане на разход за уебсайт?
 36. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с преспиване?
 37. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?
 38. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 39. Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?
 40. Как се осчетоводяват дълготрайни материални активи под минималния праг на същественост?
 41. Как се отчита приход от финансиране за дълготраен материален актив?
 42. Как се приспада данъчна загуба от минали години?
 43. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?
 44. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?
 45. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемателя?
 46. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема, от наемодателя?
 47. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 48. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 49. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?
 50. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 51. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 52. Командировка ли е работата в друг град?
абонамент