Пример 92. Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход за Лихви и Такси по Заеми, Когато Превишението за Тях е Над 3 000 000 Евро?

През 2019 г. Дружество прави проверка за това дали трябва да прилага Правилото за ограничаване на приспадането на лихви.

Правилото гласи, че превишението на разходите за лихви трябва да е по-голямо от 3 000 000 евро.

Проверката се извършва, като се прилага следната формула:

= (Разходи по заеми (лихви такси и т.н.) – (признати за данъчни цели лихви, които са признати приходи, увеличаващи данъчния финансов резултат)*

*Пример за такива лихви са случаите, при които е налице заем между свързани лица, по който не е предвидено начисляване на лихва, но въпреки това счетоводният финансов резултат на дружеството, което е предоставило заема, се увеличава с лихва, която е определена единствено за данъчни цели. В действителност тази лихва няма да бъде заплатена от дружеството, получило заема.

През 2019 г. Дружеството е извършило:

 • разходи по заеми – 10 000 000 лв.
 • признати за данъчни цели лихви – 100 000 лв.

От горното следва, че

скрито платено съдържание: 18 думи;

Въз основа на горното, Дружеството е задължено да прилага правилото.

На следващо място, Дружеството трябва да определи какъв е размерът на Непризнатото Превишение на Разходи по Заеми, което се определя по следната формула:

скрито платено съдържание: 23 думи;

Данъчният Финансов Резултат Преди Лихви, Данъци и Амортизации = Данъчния Финансов Резултат + Данъчни Амортизации - Признатите за данъчни цели лихви + Разходите по заеми.

През 2019 г. Дружеството има следните показатели:

 • данъчен финансов резултат – 100 000 лв.;
 • данъчни амортизации – 30 000 лв.;
 • признати за данъчни цели лихви – 100 000 лв.;
 • разходи по заеми – 10 000 000 лв.

След като се замести във формулата, излиза, че

скрито платено съдържание: 16 думи;

= 100 000 + 30 000 - 100 000 + 10 000 000 лв.

След като е определен размерът на Данъчния Финансов Резултат Преди Лихви, Данъци и Амортизации, трябва да се определи размерът на

скрито платено съдържание: 6 думи;

Заеми, което е равно на  6 891 000 лв.= 9 900 000 лв. - 0,30 х 10 030 000 лв.

Непризнатото Превишение на Разходи по Заеми се признава през следващите години до изчерпването му. Това става, като се приложи следната формула:

скрито платено съдържание: 6 думи;

е = 0,30 х Данъчния Финансов Резултат Преди Лихви, Данъци и Амортизации + Признати за данъчни цели Лихви - Разходи по Заеми

През 2019 г. Дружеството има следните показатели:

 • данъчен финансов резултат – 300 000 лв.;
 • данъчни амортизации – 30 000 лв.;
 • признати за данъчни цели лихви – 100 000 лв.;
 • разходи по заеми – 10 000 000 лв.

скрито платено съдържание: 28 думи;

След като се замести във формулата, излиза, че

скрито платено съдържание: 6 думи;

е в размер на – 6 831 000 = 0,30 х 10 230 000 +100 000 - 10 000 000 лв.

Видно от горното, при отрицателна стойност Дружеството не може да признае разходи по заеми.

Ако показателите за 2019 г. са:

 • данъчен финансов резултат – 13 000 000 лв.;
 • данъчни амортизации – 30 000 лв.;
 • признати за данъчни цели лихви – 100 000 лв.;
 • разходи по заеми – 10 000 000 лв.

скрито платено съдържание: 29 думи;

След като се замести във формулата, излиза, че

скрито платено съдържание: 6 думи;

е в размер на 6 030 000 = 0,30 х 22 930 000 +100 000 - 10 000 000 лв.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник