Пример 143. Третиране на Счетоводни Грешки, Които са Възникнали През Предходната Година

На 21.03.2018 г. Дружество подава годишната си данъчна декларация за 2017 г.

По време на извършен финансов одит е установено, че има фактури от декември 2017 г., които не са отразени в счетоводството на Дружеството. Фактурите са осчетоводени и Дружеството трябва да подаде коригираща данъчна декларация за 2017 г. в срок до 30.09.2018 г.  

(§80 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник