Пример 43. Право на Данъчен Кредит за Платен Данък в Чужбина

През 2017 г. Дружество 1, което е установено в България, предоставя заем на Дружество 2, което е установено в държава, с която България няма подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Размерът на заема е 150 000 лв., като през 2018 г. Дружество 2 изплаща на Дружество 1 лихва в размер на 15 000 лв. Доходът от лихвата е обложен в държавата на Дружество 2, което е предоставило копие от подадената декларация, с която е удържан данъкът, както и копие от платежното нареждане за внасяне на данъка в приходната администрация на съответната държава. Размерът на данъка е 750 лв.

При попълване на годишната данъчна декларация на Дружество 1 трябва да се попълни Приложение № 2 от Декларацията. По този начин Дружество 1 може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит. Това става, като в Справка 2 от приложението се отрази следната информация:

  • Коя е държавата, от която произхожда доходът;
  • Какъв е видът на дохода (в случая е доход от лихва);
  • Какъв метод на приспадане се използва (в случая е данъчен кредит, тъй като няма подписана спогодба с другата държава);
  • Какъв е брутният размер на дохода от съответната държава (в случая 15 000 лв.);
  • Какъв е дължимият данък по ЗКПО (в случая 1 500 лв.);
  • Какъв е размерът на платения данък в другата държава (в случая 750 лв), съответно размерът на данъчният кредит е 750 лв.

       В заключение – Дружество 1 ще внесе ефективно сумата от 750 лв. (1 500 лв., дължими съгласно ЗКПО - 750 лв., които се приспадат).

       Тази информация се попълва за всеки отделен доход и за всяка отделна държава, в която доходът е бил обложен.

(§29 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник