Пример 45. Отклонение от Данъчно Облагане Между Несвързани Лица

Дружество притежава сграда, от която продава апартаменти. Дружеството сключва договор за покупко-продажба с физическо лице, като двете не са свързани.  

Съгласно договора Дружеството прехвърля собствеността на апартамента за 50 000 лв., докато обичайните сделки с подобни апартаменти от същия район се сключват на цена около 100 000 лв. Така при евентуална ревизия за данъчни цели приходите на Дружеството ще се определят съгласно пазарните нива на цените – в случая 100 000 лв.  

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник