Пример 84. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Стоки, Които са Бракувани Вследствие на Природно Бедствие

Дружество е търговец на дребно и продава облекло.

През 2017 г. Дружеството притежава 100 броя дънки, чиято доставна цена е в размер на 50 000 лв. Дънките са излезли от сезон и актуалност, поради което Дружеството ги обезценява с 30%, за да може да ги продаде. Следователно стойността на обезценката е 15 000 лв. (30% от 50 000 лв.). От тук следва да се изчисли новата цена на якетата – или тяхната балансова стойност. Тя вече е 35 000 лв. (50 000 лв. - 15 000 лв. обезценка). Обезценката няма да бъде призната за данъчен разход в края на 2017 г.

През 2018 г. Дружеството установява, че тези якета отново не са продадени, дори на намалената им с 30% цена, тоест 35 000 лв. Дружеството решава да ги обезцени с още 30%, съответно стойността на новата обезценка е 10 500 лв. (30% от 35 000 лв.). От тук отново следва да се изчисли новата цена на якетата – или тяхната балансова стойност. Тя вече е 24 500 лв. (35 000 лв. - 10 500 лв. обезценка). Тази обезценка също няма да бъде призната за данъчен разход в края на 2018 г.

През 2019 г. дънките са бракувани поради наводнение, което е причинено от обилни дъждове, предизвикали преливане на близката река. Наводнението унищожава цялата налична стока. Този разход е признат за данъчни цели, а с него е признат и разходът за начислената обезценка за предходните две години – общо 25 500 лв. (15 000 лв. от първата обезценка + 10 500 лв. от втората обезценка).

(§40 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник