Пример 35. Доходи от Сделки с Акции са Доходи с Източник от България

През февруари 2018 г. Дружество 1, което е установено в Унгария, купува акции от Дружество 2, установено в България. Стойността на една акция е 100 лв. Унгарското дружество придобива 1 000 акции – или общата стойност на инвестицията възлиза на 100 000 лв. Това представлява 15% от капитала на българското дружество.

На 20.06.2019 г. унгарското дружество продава своите акции от българското дружество на трето дружество, което също е установено в България. Цената при продажбата на една акция е 110 лв., или стойността на цялата сделката е в размер на 110 000 лв. Върху печалбата от 10 000 лв. унгарското дружество дължи данък при източника, който възлиза на 1 000 лв. (10 000 лв. х 10%).

В случая унгарското дружество, в качеството си на получател на дохода, е задължено да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което сделката е извършена, или в разглеждания случай – до 31.07.2019 г.

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.***, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник