Пример 106. Как се Третира за Данъчни Цели Преоценъчният Резерв при Отписване на Неамортизируем Актив?

През 2018 г. Дружество 1 продава на Дружество 2 свой собствен урегулиран поземлен имот, който е бил придобит през 2002 г. за 15 000 лв. През 2016 г. е направена оценка на земята, при която се установява, че стойността на имота се е покачила на 300 000 лв. Стойността на имота е увеличена с 285 000 лв., като срещу увеличението на балансовата стойност е формиран резерв от последващи оценки. През 2018 г. имотът е продаден за 350 000 лв., при което от сделката е отчетен приход от 50 000 лв. Земята е отписана от активите на Дружеството на стойност от 300 000 лв. Отчетеният през 2016 г. преоценъчен резерв от 285 000 лв. се отнася към счетоводна сметка „Неразпределена печалба от минали години“, с което се увеличава счетоводният финансов резултат за данъчни цели. Тоест от продажбата на имота е получена фактическа печалба в размер на 335 000 лв., която е разликата между покупната стойност (15 000 лв.) и продажната цена (350 000 лв.). Именно тази разлика трябва да бъде обложена с корпоративен данък.

(§50 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник