Пример 48. Отклонение от Данъчно Облагане при Изплащане на Лихви, Различаващи се от Пазарните

Дружество 1 предоставя на Дружество 2 необезпечен заем за срок от две години в размер на 1 000 000 лв., като в договора за отпускането му е уговорено, че се дължи лихва в размер на 2%. 

Обичайната пазарна лихва за такъв срок, обезпечение и размер на заема, която се прилага от банките и останалите стопански субекти, е в размер на 10%. Така при евентуална ревизия, за данъчни цели, за Дружество 1 ще бъде определен приход от лихва, изчислена при прилагането на 10% лихва.

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник