Пример 53. Разходи, Които не са Документално Обосновани

През 2018 г. Дружество закупува строителни материали за извършване на ремонт на свой офис. Материалите са закупени от строителен супермаркет, като управителят взема касова бележка, но забравя да поиска издаването на фактура.

По време на годишното приключване главният счетоводител на Дружеството установява този недокументиран разход, като извършва данъчно преобразуване и увеличава размера на счетоводната печалба за данъчни цели. Това се случва поради липсата на фактура, което прави разхода документално необоснован.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник