Пример 132. Промяна в Данъчната Стойност на Дълготраен Материален Актив, Използван на Основание Сключен Договор за Финансов Лизинг

През 2017 г. Дружество 1 сключва с Дружество 2 договор за финансов лизинг, съгласно който Дружество 1 придобива товарен автомобил (камион „Ивеко“). Срокът на договора е три години, главницата по договора е 100 000 лв., а дължимата лихва е 20 000 лв. Камионът е включен в данъчния амортизационен план, като цената на придобиване е 120 000 лв.

През 2019 г. е подписан анекс, съгласно който срокът на договора е удължен от три на пет години. Тази промяна води и до промяна в размера на първоначално определената историческа цена на придобиване на камиона (променя се първоначално признатият пасив по договора за финансов лизинг) – тъй като цената, която Дружество 1 трябва да плати за камиона след подписването на анекса, се увеличава от 120 000 лв. на 130 000 лв. С тази сума следва да се увеличи и стойността на актива, която е отразена в данъчния амортизационния план.

(§69 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник