Пример 75. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания по Търговски Сделки

През 2013 г. Дружество 1 издава фактура на Дружество 2 за доставени строителни материали – на стойност 38 000 лв.

През 2014 г. е установено, че няма извършено плащане по въпросната фактура. Счетоводителят на Дружество 1 проучва Дружество 2 и разбира, че то е във влошено финансово състояние. Счетоводителят отчита обезценка на вземането в размер на 20% (7 600 лв.), тъй като управителят на Дружество 1 решава, че няма да завежда дело срещу Дружество 2. В процеса на годишно приключване през 2014 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като от разходите за годината е извадена сумата на отчетената обезценка (7 600 лв.).

През 2015 г. финансовото състояние на Дружество 2 продължава да се влошава и все още няма извършено плащане по въпросната фактура, във връзка с което счетоводителят на Дружество 1 отчита нова обезценка на вземането – в размер на 20% (7 600 лв.), тъй като управителят на дружеството решава, че няма да завежда дело срещу Дружество 2. В процеса на годишно приключване през 2015 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като от разходите за годината е извадена сумата на отчетената обезценка (7 600 лв.).

През 2016 г. финансовото състояние на Дружество 2 продължава да се влошава и все още няма извършено плащане по въпросната фактура, във връзка с което счетоводителят на Дружество 1 отчита нова обезценка на вземането – в размер на 20% (7 600 лв.), тъй като управителят на дружеството решава, че няма да завежда дело срещу Дружество 2. В процеса на годишно приключване през 2016 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като от разходите за годината е извадена сумата на отчетената обезценка (7 600 лв.).

През 2017 г. финансовото състояние на Дружество 2 продължава да се влошава и все още няма извършено плащане по въпросната фактура, във връзка с което счетоводителят на Дружество 1 отчита нова обезценка на вземането в размер на 20% (7 600 лв.), тъй като управителят на дружеството решава, че няма да завежда дело срещу Дружество 2. В процеса на годишно приключване през 2017 г. сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като от разходите за годината е извадена сумата на отчетената обезценка (7 600 лв.).

Към 31.12.2018 г. изтича 5-годишният давностен срок, в който Дружество 1 е можело да заведе дело срещу Дружество 2, поради което в процеса на годишно приключване сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана по следния начин:

- Отчетеният разход през 2018 г. за отписването на последните 20% от вземането (7 600 лв.) е данъчно признат и той не участва в преобразуването на счетоводния финансов резултат;

- Отчетените обезценки за периода от 2014 г. до 2017 г., с които е увеличаван счетоводният финансов резултат, вече стават данъчно признати и с тях се намалява сумата на счетоводния финансов резултат за 2018 г. Намалението е в размер на 30 400 лв.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник