Пример 103. Какви Данъчни Стимули Съществуват при Наемането на Трайно Безработни Лица? 

През ноември на 2017 г. Дружество назначава следните три лица, регистрирани към Агенция по заетостта:

  • Лице, което е безработно от април 2016 г.;
  • Лице на възраст 53 г., което е безработно от един месец;
  • Лице с намалена работоспособност над 50%, което е безработно от една седмица.

       Съгласно практиката – за трайно безработни се считат лицата, които се намират в такова социално положение в период над 1 година. Това има значение при тяхното наемане и влияе на Дружеството в посока законово определени облекчения.

През 2018 г. изтичат 12 месеца от датата на назначаване на лицата. В тази връзка Дружеството се възползва от облекчението, предвидено в ЗКПО – да приспадне сумата на осигуровките и възнагражденията за тази категория лица. За тази цел, след като е определен размерът на счетоводния финансов резултат, същият е намален със сумата от 10 000 лв. Тази сума представлява разходите за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, които са направени за тези лица в 12-месечния период от тяхното назначаване.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник