Пример 32. Доходи от Разпореждане с Недвижимо Имущество са Доходи с Източник от България

През 2017 г. Дружество 1, което е установено в Англия, решава да инвестира в недвижимо имущество в България, като за целта закупува три недвижими имота, както следва:

  • Апартамент в Банско – за 100 000 евро;
  • Апартамент в Слънчев бряг – за 159 000 евро;
  • Апартамент в Боровец – за 96 000 евро.

През януари 2018 г. Дружеството А сключва с Дружество 2 договор за отдаване под наем на апартамента в Слънчев бряг, като приходите от реализирания наем за 2018 г. възлизат на 12 000 лв. (12 месеца х 1 000 лв.).

През февруари 2019 г. Дружество 1 решава да продаде два от имотите (тези в Банско и Боровец), като продажбите се изповядват по следните цени:

  • Апартаментът в Банско се продава за 120 000 евро (20 000 евро печалба);
  • Апартаментът в Боровец се продава за 105 000 евро (9 000 евро печалба).

От януари апартаментът в Слънчев бряг се отдава под наем на физическо лице, като приходът от наем за цялата 2019 г. е 12 000 лв.

За 2017 г. Дружество 1 не дължи данък при източника, тъй като не е формирало доходи от управлението на недвижимите имоти.

За 2018 г. Дружество 1 дължи данък при източника по отношение на доходи от наем, като в случая данъкът е в размер на 1 200 лв. (12 000 лв. х 10%). Тъй като платец на наема е Дружество 2, то е задължено да удържи данъка, като трябва да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието на получаване на дохода, или в разглеждания случай Дружество 2 дължи данъка:

  • за първо тримесечие до 30.04.2018 г. – 300 лв.;
  • за второ тримесечие до 31.07.2018 г. – 300 лв.;
  • за трето тримесечие до 31.10.2018 г. – 300 лв.;
  • за четвърто тримесечие до 31.01.2019 г. – 300 лв.

През 2019 г. Дружество 1 дължи данък при източника по отношение на формираната печалба от продажбата на двата недвижими имота, а именно:

5 671,91 лв. = ((20 000 евро печалба от имот Банско + 9 000 евро печалба от имот Боровец) х 10%) х 1,95583лв.);

През 2019 г. Дружество 1 дължи данък при източника и върху прихода от отдаване под наем на физическото лице, който е в размер на 12 000 лв., т.е. данъкът възлиза на 1 200 лв. (12 000 лв. х 10%).

Общо данък при източника за 2019 г. възлиза на 7 671,91 лв.

В този случай задължението за деклариране и внасяне пълния размер на данъка остава при английското дружество, тъй като наемателят е физическо лице. При продажба на недвижим имот данъкът се удържа и внася от получателя на дохода – т.е. пак английското дружество.

Срокът отново е края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, или в разглеждания пример – на 30.04.2019 г. Дружество 1 трябва да внесе данък в размер на 5 971,91 лв. (5 671,91 лв. от продажбата на недвижими имоти + 300 лв. от наем), а през останалите месеци, както следва: до 31.07.2019 г. (300 лв.). до 31.10.2019 г. (300 лв.) и до 31.01.2020 г. (300 лв.)

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* и т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник