Пример 37. Доходи от Наем на Движимо Имущество са Доходи с Източник от България

През февруари 2018 г. Дружество 1, което е установено в Сърбия, сключва договор за отдаване под наем на автомобил с Дружество 2, установено в България. Месечният наем е 1 000 лв. Срокът на договора е една година.

Към 31.12.2018 г. сръбското дружество е реализирало приход от наем за 11 месеца в размер на 11 000 лв. Върху дохода от наем сръбското дружество дължи данък при източника, който възлиза на 1 100 лв. (11 000 лв. х 10%).

Данъкът следва да се удържи от българското дружество и да се декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода, или в разглеждания случай данъкът ще се внася, както следва:

  • до 30.04.2018 г. (200 лв. = 100 лв. х 2 месеца);
  • до 31.07.2018 г. (300 лв. = 100 лв. х 3 месеца);
  • до 31.10.2018 г. (300 лв. = 100 лв. х 3 месеца);
  • до 31.01.2019 г. (300 лв. = 100 лв. х 3 месеца).

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник