Пример 77. Признаване за Данъчни Цели на Разходи за Вземания при Несъстоятелност на Длъжник

През 2018 г. Дружество 1 издава фактура на Дружество 2 за доставени стоки – на стойност 135 000 лв.

В същата година срещу Дружество 2 е образувано производство по несъстоятелност. През 2019 г. производството по несъстоятелност приключва с разпределение на осребреното имущество, от което Дружество 1 получава 45 000 лв. срещу своето вземане. В тази връзка отчетеният разход от 90 000 лв. е данъчно признат и не участва в преобразуването на счетоводния финансов резултат. Това означава, че за този разход няма да се дължи корпоративен данък.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник