Пример 111. Признаване за Данъчни Цели на Приходи в Резултат на Неплатени Задължения при Ликвидация

През 2018 г. Дружество 1 получава фактура за продажба на стоки от Дружество 2 – на стойност 6 000 лв.

През 2019 г. Дружество 1 е заличено, в резултат на процедура по ликвидация, и задължението към Дружество 2 остава неизплатено.

В ликвидационния отчет Дружество 1 трябва да увеличи финансовия си резултат с неизплатената сума към Дружество 2.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник