Пример 56. Разходи за Пътуване и Престой на Акционери или Съдружници

През 2018 г. Дружество свиква събрание на акционерите, на което е взето решение разходите за пътувания и престой на акционерите от чужбина да бъдат за сметка на Дружеството. 

Акционерите представят разходооправдателни документи за самолетни билети и фактури за нощувки. Тези разходи обаче няма да бъдат признати за данъчни цели, тъй като акционерите не полагат труд в Дружеството и на практика не са свързани с основната му дейност.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник