Пример 33. Доходи от Ловно, Горско, Селско и Рибно Стопанство Представляват Доходи с Източник от България

През февруари 2017 г. Дружество, което е установено в Германия, решава да инвестира в България, като за целта закупува рибарник за развъждане на риба.

През 2018 г. Дружеството вече е завъдило рибарника – съответно има продукция, и извършва първата си продажба, като от нея реализира печалба на стойност 20 000 лв. По този начин германското дружество формира място на стопанска дейност в България и придобива качеството на данъчно задължено лице по отношение на реализираните приходи от продажби на риба. След като има това качество, Дружеството е задължено да подаде годишна данъчна декларация, в която да декларира размера на данъчната печалба и дължимия корпоративен данък. През 2018 г.           дружеството дължи корпоративен данък, определен по общия ред на закона, върху данъчната печалба от продажбата на риба, която е в размер на 20 000 лв. – т.е. данъкът възлиза на 2 000 лв. (20 000 лв. х 10%).

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник