Пример 121. Данъчно Третиране на Разходи, Извършени за Ремонт и Изграждане на Техническа Инфраструктура, Която е Държавна или Общинска Собственост

Дружество изготвя инвестиционен проект за изграждането на затворен жилищен комплекс, който ще бъде разположен в покрайнините на Витоша. Парцелът, върху който трябва да се изгради комплексът, не разполага с пътна връзка – въпреки че по архитектурен план е предвидено изграждането на такъв път, но общината не го е изградила поради липса на средства. Дружеството сключва договор с общината, като предлага да изгради пътната връзка безвъзмездно. В рамките на две години комплексът е завършен и с издаването на Акт 16 е заприходен в счетоводния и данъчния амортизационен план по себестойност, която възлиза на 15 000 000 лв. Дружеството изгражда и пътната връзка, чиято стойност възлиза на 250 000 лв. Дружеството заприхождава и пътя в счетоводния и данъчния амортизационен план с данъчна амортизируема стойност в размер на 250 000 лв. и започва да го амортизира за счетоводни и данъчни цели.   

(§62 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник