Пример 73. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Активи и Пасиви

През 2018 г. Дружество, прилагащо Международни счетоводни стандарти, което притежава масивна 3-етажна сграда, решава да извърши пазарна оценка на сградата.

Балансовата стойност на сградата е 1 500 000 лв., но след доклада от независим оценител е установено, че пазарната цена е в размер на 3 500 000 лв. Счетоводителят увеличава балансовата стойност на сградата на 3 500 000 лв., като формира резерв от последваща оценка – в размер на 2 000 000 лв. В процеса на годишното приключване за 2018 г. с резерва от последваща оценка не се увеличава данъчният финансов резултат и върху него няма да се дължи корпоративен данък.

През 2019 г. сградата е продадена за 4 000 000 лв. В резултат на тази продажба се реализира счетоводен и данъчен приход от 500 000 лв. – като разлика между продажната цена и балансовата стойност от 3 500 000 лв. Възниква 2 000 000 лв. данъчен приход от необложената през 2018 г. увеличена стойност на сградата в резултат на преоценката (преоценъчният резерв). Във връзка с това в процеса на годишно приключване сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана, като към нея се прибавя сумата на отписания резерв от последваща оценка (2 000 000 лв.).

(§38 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник