Пример 128. Първоначално Завеждане на Актив в Данъчния Амортизационен План

През 2019 г. Дружество придобива машина, като прави и последващи разходи, свързани с въвеждането ѝ в експлоатация. Цената на придобиване на машината е определена, както следва:

  • покупна цена на машината – 40 000 лв.;
  • транспорт от склада на доставчика до цеха, в който машината трябва да бъде монтирана – 2 000 лв.;
  • товаро-разтоварни разходи, свързани с преместването на машината – 1 200 лв.;
  • застраховка на машината по време на превоза – 600 лв.
  • разходи по внедряване и пускане на машината – 3 000 лв.

Цена на придобиване: 46 800 лв. = 40 000 + 2 000 + 1 200 + 600 + 3 000

Машината е готова за експлоатация на 25.04.2019 г. и се включва в данъчния амортизационен план от 01.05.2019 г., като се попълва следната информация: Годишната данъчна амортизация, която в случая се определя по следната формула:

46 800 (данъчна амортизируема стойност) х 30% (годишна данъчна амортизационна норма) х 8 (месеците, през които се начислява амортизация)/12 = 9 360 лв.

Съответно месечната амортизация е равна на 1 170 лв. (9 360 лв./8 месеца).

Видове ДМА

Дата на придобиване

Стойности към 01._1.2019 г.

Годишна аморт. норма

Годишна амортизация

ГОДИШНА АМОРТИЗАЦИЯ ПО МЕСЕЦИ

Отписана отчетна стойност 2019 г.

Отписана амортизация 2019 г.

Общо амортиз. 2019 г.

Стойности към 31.12.2019 г.

Отчетна стойност

Натрупана амортиз.

Балансова  стойност

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Отчетна стойност

Натрупана амортиз.

Балансова  стойност

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Машина

25/04/2019

46 800,00

-

46 800,00

30%

14 040,00

-

-

-

-

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

   

9 360,00

46 800,00

9 360,00

37 440,00

 

Общо 205 с/ка:

 

46 800,00

-

46 800,00

 

14 040,00

-

-

-

-

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

1 170,00

   

9 360,00

46 800,00

9 360,00

37 440,00

(§65 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник