Пример 115. Как се Третират Счетоводни Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Амортизируеми Активи?

През 2017 г. Дружество закупува машина на стойност 200 000 лв., която, след като са взети предвид всички разходи, свързани с въвеждането ѝ в експлоатация, е заведена в счетоводството на Дружеството с отчетна стойност в размер на 210 000 лв.

През 2018 г., поради определени пазарни фактори, цената на машината се увеличава с 30%, което води до увеличаване балансовата стойност на машината, като се отчита резерв от последваща оценка. В хода на годишното приключване отчетеният резерв от последваща оценка, който представлява увеличение на стойността на машината, няма да участва при формирането на счетоводния финансов резултат. Това означава, че увеличената стойност на машината няма да бъде обложена с корпоративен данък.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник