Указания на Институции
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

  1. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-П-** от **.**.****

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 21

  1. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-П-** от **.**.****
абонамент