Пример 79. Признаване за Данъчни Цели на Разходи, Възникнали по Повод на Погасени по Силата на Закон Вземания

       Дружество има вземане в размер на 10 000 лв., което се налага да погаси поради промени в законодателството. Предвид това обстоятелство разходът, който ще бъде отчетен по повод отписване на вземането, ще бъде признат за данъчни цели.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник