Пример 126. Видове Данъчни Дълготрайни Материални Активи – Инвестиционни Имоти

През 2019 г. Дружество завършва строителство на сграда, която ще се използва за отдаване под наем на търговски и офис площи. Сградата отговаря на критериите за класифициране като „Инвестиционен имот“, съответно е включена в данъчния амортизационен план и се амортизира с годишна норма на данъчна амортизация в размер на 4%. Нормата се прилага по отношение на активите, които попадат в обхвата на категория I, а именно: масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник