Пример 25. Как се Определя Данъчната Основа на Социалните Разходи?

Дружество е в процес на годишно приключване, във връзка с което счетоводителят трябва да определи размера на данъка върху социалните разходи.

След преглед на оборотната ведомост и хронологията на счетоводна сметка „Други разходи” – аналитична сметка „Социални разходи” е установено осчетоводяването на разходи за:

  • персонала на дружеството, наброяващ 100 човека, на които са предоставени ваучери за храна на обща стойност 96 000 лв. за една година (8 000 лв. на месец или 80 лв. на ваучер за човек). За разликата от 20 лв. на човек (80 лв. - 60 лв. – прагът, до който разходът не се облага) се дължи данък върху разходите. Данъчната основа за една година възлиза на 24 000 лв. (20 лв. х 100 човека х 12 месеца);
  • сключена застраховка „Живот“ за всеки един служител – на обща стойност за една година в размер на 72 000 лв. (60 лв. х 100 човека х 12 месеца). В този случай прагът от 60 лв. на месец на човек не е преминат, поради което не се дължи данък;
  • предоставени карти за спорт на всички служители –  на обща стойност 3 000 лв.

Общата стойност на данъчната основа за облагане с данък върху социалните разходи възлиза на 27 000 лв. (24 000 лв. + 3 000 лв.).

Размерът на данъка върху представителните разходи възлиза на 2 700 лв. (27 000 лв. размер на социалните разходи х 10% данък върху социалните разходи).

Тук трябва да се отбележи, че за да бъде един разход признат за социален, той трябва едновременно да отговаря на следните условия:

  • Отчетен е като разход за социални придобивки по реда на чл.294 от КТ и е предоставен по реда и начина, регламентирани от чл.293 от КТ, или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието;
  • Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички служители – включително и за лицата, наети по договор за управление и контрол;
  • Социалните придобивки трябва да са предоставени в натура, т.е. да не са налице парични взаимоотношения между работодателя и служителите;
  • Разходите трябва да са документално обосновани.

В обобщение следва да заключим, че Дружеството е извършило социални разходи на обща стойност от 195 000 лв., като 168 000 лв. са освободени от облагане с данък върху социалните разходи и са данъчно признати разходи. Останалите 27 000 лв. подлежат на облагане с данък върху разходите, който се декларира и внася в срок до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник