Пример 109. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Съдебно Редуцирани Задължения

През 2018 г. Дружество 1 получава фактура от Дружество 2 на стойност 100 000 лв. за доставени стоки.

В същата година Дружество 1 завежда дело срещу Дружество 2, тъй като счита, че услугата не е извършена в договорения срок и с необходимото качество. През 2019 г. съдът излиза с решение, че действително Дружество 2 не е спазило срока на договора, поради което Дружество 1 следва да заплати на Дружество 2 не сумата от 100 000 лв., а 60 000 лв. (т.е. с 40 000 лв. по-малко). Счетоводният финансов резултат за 2019 г. трябва да се увеличи с разликата от 40 000 лв. Казано по друг начин – тъй като през 2018 г. е отчетено задължение за 100 000 лв., което със съдебно решение от 2019 г. е намалено с 40 000 лв., тези 40 000 лв. на практика са финансов приход в резултат на редуцираното от съда задължение.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник