Пример 96. Признаване за Данъчни Цели на Разходи за Дарение в Полза на Център за Асистирана Репродукция

През 2018 г. Дружество прави дарение на център за асистирана репродукция – в размер на 100 000 лв. От центъра издават надлежен документ за полученото дарение.

В този случай се признават до 50% от счетоводния финансов резултат.

В процеса на годишното приключване е установено, че счетоводният финансов резултат на Дружеството е в размер на 210 000 лв. За да бъде признато дарението за данъчни цели, неговата стойност не трябва да надхвърля повече от 50% от размера на счетоводния финансов резултат. В случая условието е изпълнено, тъй като 100 000 лв. е по-малко от 105 000 лв. (210 000 лв. х 50%), поради което дарението е признат разход за данъчни цели.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник