Пример 22. Кога Социалните Разходи се Облагат по Реда на ЗДДФЛ?

Дружество взима решение да възнагради своите служители за постигнатите резултати от тяхната работа, като им осигури карти за спорт.

Взето е решение картите да не се предоставят физически, а вместо това всяко лице да получи по 80 лв., каквато е стойността на една карта. В този случай, тъй като социалната придобивка е предоставена в паричната ѝ равностойност, сумата се включва в облагаемото месечно възнаграждение на служителя и се облага с осигуровки и данък върху доходите на физическите лица.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник