Пример 78. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Присъдени Задължения

През 2018 г. Дружество 1 издава фактура на Дружество 2 за извършени строително-монтажни работи – на стойност 80 000 лв.

В същата година Дружество 2 завежда дело срещу Дружество 1, тъй като счита, че услугата не е извършена в договорения срок и с необходимото качество. През 2019 г. съдът излиза с окончателно решение, че действително Дружество 1 не е спазило срока на договора и уговореното качество. Поради тази причина Дружество 2 следва да заплати на Дружество 1 сумата от 60 000 лв., а не дължимите по договора 80 000 лв. В тази връзка отчетеният разход от 20 000 лв. е данъчно признат и не участва в преобразуването на счетоводния финансов резултат – т.е. за този разход няма да се дължи корпоративен данък.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник