Пример 41. Доходи за Управление и Контрол са Доходи с Източник от България

На 10.05.2019 г. Дружество, което е установено в Германия, издава фактура за доставка на услуга по управление на свое дъщерно дружество, установено в България. Стойността на фактурата е в размер на 30 000 лв.

На 10.06.2019 г. българското дружество превежда сумата по фактурата, като удържа 3 000 лв. данък при източника (30 000 лв. – стойност на услугата х 10%), т.е. на германското дружество ще бъдат изплатени 27 000 лв.

Българското дружество е длъжно да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен доходът – или в случая срокът е до 31 юли.

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник