Видеоматериали към тема Корпоративни Данъци

 1. Данък при източника
 2. Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част I
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част II
 5. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I
 6. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
 7. Данък при източника
 8. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 9. Данък върху разходите - Представителни разходи, свързани с дейността
 10. Данък върху разходите - Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по ДУК
 11. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
 12. Отчитане на инвестиционни имоти
 13. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 14. Отчитане на земеделско производство – МСС 41
 15. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 16. Отчитане на материални запаси – МСС 2
 17. Отчитане на имоти, машини и съоръжения
 18. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – МСФО 3
 19. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16
 20. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
 21. МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи
 22. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 23. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение
 24. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 25. Ревизионен процес по ДОПК
 26. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 27. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 28. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 29. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 30. Отговорност на участниците в капиталовите дружества
 31. Постъпване на служител
абонамент