Пример 46. Отклонение от Данъчно Облагане при Производство

Дружество произвежда обувки. В продължение на години Дружеството не е организирало правилно изписването на материалните запаси, които използва в производството. Това е довело до натрупване на голяма по стойност наличност на материални запаси, които всъщност не са налични в склада. 

През 2018 г. главният счетоводител решава да оптимизира състоянието на склада, като предприема целенасочено изписване на материални запаси, които отчита като вложени в производството. Прилагайки тази политика, себестойността на продукцията за 2018 г. се увеличава три пъти в сравнение със себестойността за 2017 г. Това води до намаляване на оперативната печалба на Дружеството, както и до по-малък размер на формираната данъчна печалба и корпоративен данък. При евентуална ревизия, ако НАП установи, че е налице прекомерно изписване на материални запаси през 2018 г., отчетеният разход ще бъде третиран като прекомерен и няма да бъде признат за данъчни цели.  

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник