Пример 40. Доходи от Франчайз и Факторинг са Доходи с Източник от България

През февруари 2019 г. Дружество 1, което е установено в Испания, сключва 10-годишен договор за франчайз на търговска верига заведения за бързо хранене с Дружество 2, установено в България. Стойността на сделката е 100 000 лв., като договорът дава право на българското дружество да разпространява веригата на територията на България.

На 10.03.2019 г. българското дружество превежда сумата по договора, като удържа 10 000 лв. данък при източника (100 000 лв. сума на сделката х 10% данък при източника), т.е. по сметка на испанското дружество постъпват 90 000 лв.

Българското дружество е длъжно да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода – или в случая до 30 април.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник