Пример 5. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Месечни Авансови Вноски?

През 2018 г. Дружество реализира нетни приходи от продажби в размер на 3 340 000 лв. – съответно за него възниква задължението да внася месечни авансови вноски, тъй като е преминат законовият праг от 3 000 000 лв.

Под понятието „нетни приходи от продажби“ трябва да се разбират сумите, получени от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

За тази цел Дружеството трябва да определи каква е очакваната прогнозна данъчна печалба за 2019 г. и на тази база да изчисли какъв ще бъде размерът на месечната авансова вноска. В случая е изчислено, че прогнозната данъчна печалба възлиза на 230 000 лв., поради което месечната авансова вноска възлиза на: 1 916,67 лв. = (230 000/12) х 10%.

Видът и размерът на авансовата вноска за 2019 г. се декларират в годишната данъчна декларация за 2018 г.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**; чл.**; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник