Пример 6. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Тримесечни Авансови Вноски?

През 2016 г. Дружество реализира нетни приходи от продажби в размер на 95 000 лв. –  съответно няма задължение да прави авансови вноски за корпоративен данък през следващата година.

Под понятието „нетни приходи от продажби“ трябва да се разбират сумите, получени от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

През 2017 г. Дружеството е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 320 000 лв. – съответно за него възниква задължението да внася тримесечни авансови вноски, тъй като е преминат законовият праг от 300 000 лв.

За тази цел Дружеството трябва да определи каква е очакваната прогнозна данъчна печалба за 2018 г. и на тази база да изчисли какъв ще бъде размерът на тримесечната авансова вноска.

В случая е изчислено, че прогнозната данъчна печалба възлиза на 80 000 лв., откъдето тримесечната авансова вноска възлиза на: 2 000 лв. = (80 000/4) х 10%.

Видът и размерът на авансовата вноска за 2018 г. се декларират в годишната данъчна декларация за 2017 г.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**; чл.**; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник