Комплексни Примери
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

 1. Данъчен ревизионен акт
 2. Съдебно решение за отмяна на данъчен ревизионен акт

общовалидни за ЗКПО

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 28

 1. Брак на готова продукция
 2. Отчитане на фира
 3. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 4. Липси и излишъци на стоки

член 34

 1. Обезценка на стоковo-материални запаси

член 35

 1. Обезценка на стоковo-материални запаси

член 41

 1. Начисляване на компенсируеми отпуски

член 48

 1. Начисляване на амортизация на инвестиционен имот

член 52

 1. Начисляване на амортизации по амортизационен план
 2. Начисляване на амортизация, формирана на база производствени цикли
 3. Липса на активи

член 65

 1. Преоценка на ДМА
 2. Обезценка на ДМА
 3. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1
 4. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 2

член 66

 1. Брак на активи – 1
 2. Брак на активи – 2
 3. Липса на активи
 4. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 5. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

член 194

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 2. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

член 197

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 2. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

член 201

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 2. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

член 202

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 2. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица

член 204

 1. Разходи за ваучери за храна
 2. Начисляване на данък за представителни разходи

член 206

 1. Начисляване на данък за представителни разходи

член 209

 1. Разходи за ваучери за храна

член 211

 1. Начисляване на данък за представителни разходи

член 217

 1. Начисляване на данък за представителни разходи

параграф § 1

 1. Разходи за ваучери за храна
абонамент