Комплексни Примери към тема Корпоративни Данъци

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 2. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 3. Разходи за ваучери за храна
 4. Начисляване на компенсируеми отпуски
 5. Начисляване на амортизации по амортизационен план
 6. Начисляване на амортизация, формирана на база производствени цикли
 7. Брак на активи – 1
 8. Брак на активи – 2
 9. Липса на активи
 10. Преоценка на ДМА
 11. Обезценка на ДМА
 12. Начисляване на данък за представителни разходи
 13. Брак на готова продукция
 14. Отчитане на фира
 15. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 16. Обезценка на стоковo-материални запаси
 17. Липси и излишъци на стоки
 18. Начисляване на амортизация на инвестиционен имот
 19. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1
 20. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 2
 21. Данъчен ревизионен акт
 22. Съдебно решение за отмяна на данъчен ревизионен акт
абонамент