Пример 104. Как се Третират за Данъчни Цели Печалбите от Сделки с Ценни Книжа, Осъществени на Регулиран Пазар?

През 2018 г. Дружество извършва продажба на акции, осъществена на Софийската фондова борса. От тази продажба Дружеството реализира 100 000 лв. печалба, която счетоводно е отразена като приход от търговия с ценни книжа. В процеса на годишното приключване счетоводният финансов резултат трябва да се намали със сумата от 100 000 лв., тъй като този приход не се облага с корпоративен данък.

(§49 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник