Пример 89. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи на Провизии за Неизползвани Платени Отпуски

Дружество има 20 служители.    

През 2018 г. счетоводителят на Дружеството начислява разход за провизия на натрупващи се неизползвани отпуски в размер на 8 000 лв. Тази сума включва разхода по възнаграждението на лицата, заедно с дължимите осигурителни вноски за дните неизползван отпуск. Начислената провизия не е призната за данъчни цели, поради което с нея се увеличава размерът на счетоводния финансов резултат за 2018 г.

През 2019 г. всички служители са използвали изцяло полагащия им се платен годишен отпуск, поради което през 2019 г. не е начислена провизия. При изготвянето на годишната данъчна декларация счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на провизията от 2018 г. (8 000 лв.).

(§42 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник