Пример 139. Приспадане на Данъчна Загуба от Държава, Която не е Членка на ЕС или ЕИП, с Която България Има Сключена Спогодба за Избягване на Двойно Данъчно Облагане, и Прилага Метод за Освобождаване от Двойно Данъчно Облагане – „Данъчен Кредит“

През 2018 г. българско дружество открива свой клон в Турция, от който започва да извършва продажби на територията на Турция, поради което формира място на стопанска дейност там. В края на годината клонът е реализирал данъчна загуба в размер на 150 000 лв.

През 2018 г. българското дружество открива свой клон и в Северна Македония, от който започва да извършва продажби на територията на Северна Македония, поради което формира място на стопанска дейност там. В края на годината клонът е реализирал данъчна загуба в размер на 90 000 лв.

За 2018 г. българското дружество е реализирало данъчна загуба и в България, която е в размер на 100 000 лв.

Между България, Турция и Северна Македония има сключени Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, в които е предвидено, че методът за избягване на двойното данъчно облагане е „Данъчен кредит“.

При изготвяне на годишната данъчна декларация по ЗКПО българското дружество следва да попълни Приложение № 2 от декларацията. Съгласно сключените спогодби то има право през следващите 5 години да приспада данъчната загуба от 150 000 лв., която е реализирана в Турция, и тази в размер на 90 000 лв., реализирана в Северна Македония, от евентуалните си бъдещи данъчни печалби в тези държави.

(§79 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник