Пример 50. Отклонение от Данъчно Облагане при Изплащане на Обезщетения за Услуги, Които не са Извършени

През 2018 г. Дружество 1 сключва договор с Дружество 2 за предоставянето на услуга по изработка на специализиран софтуер, като в договора е уговорено, че се дължи възнаграждение в размер на 85 000 лв. При некачествено изпълнение на услугата Дружество 2 дължи на Дружество 1 обезщетение в размер на 100 000 лв. 

Дружество 2 не разполага с програмисти и техническа обезпеченост да изработи софтуера, поради което същото не извършва услугата и заплаща неустойката на Дружество 1 – в размер на 100 000 лв. При евентуална данъчна ревизия разходът за изплатеното обезщетение ще бъде третиран като отклонение от данъчно облагане за Дружество 2, тъй като то изобщо не е предоставило услугата по изработка на софтуер.

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник