Пример 69. Третиране на Приходи по Повод Непризнати Разходи от Липси и Брак

През 2018 г. Дружество извършва инвентаризация на склада и установява, че липсват 100 бройки от един модел обувки, с който търгува.  

Липсата е отчетена като разход, който не е признат за данъчни цели и с който е преобразуван счетоводният финансов резултат в посока увеличение през 2018 г.

През 2019 г. е извършена повторна инвентаризация, при която 100-те бройки са открити. Излишъкът е отчетен като приход, който е освободен от облагане с корпоративен данък. Приходът е освободен, защото разходът от предходната година не е признат за данъчни цели, което води до облагане на по-висока печалба за 2018 г. Съответно – ако приходът, отчетен по повод на откритите обувки, също бъде обложен, това би довело до двойно данъчно облагане.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)    

Виж в контекста на целия сборник