Пример 1. Облагане с Корпоративен Данък на Юридическо Лице с Нестопанска Цел

Фондация получава дарение под формата на недвижим имот, който ще се използва за  осъществяването на общественополезна дейност. Взето е решение – едно помещение, което е част от имота, да се отдава под наем.

По отношение на дейността, свързана с отдаването под наем на недвижим имот, фондацията има качеството на данъчно задължено лице по ЗКПО и ще дължи корпоративен данък върху формираната данъчна печалба.

(§1 от Тематично Резюме) (чл.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник