Пример 135. Последващи Разходи, Свързани с Актив, който е Отписан от Данъчния Амортизационен План

През 2019 г. Дружество притежава автомобил, който е напълно амортизиран за данъчни цели, но въпреки това е в движение и предприятието го използва за разнос на стоки до свои клиенти. Поради техническа повреда, която причинява блокиране на двигателя, е взето решение старият двигател да бъде подменен с нов, което е значително по-икономичен вариант, отколкото купуването на нов автомобил. На 15.04.2019 г. автомобилът е готов, а услугата по ремонта и подмяната на двигателя струва на Дружеството 3 000 лв. без ДДС. По своята същност този ремонт води до повишаване на икономическите изгоди от използването на автомобила, поради което той е заприходен в данъчния амортизационен план на Дружеството. Автомобилът е заведен в данъчния амортизационен план от 01.04.2019 г., с цена на придобиване 3 000 лв., и е определена годишна данъчна амортизационна норма в размер на 25% – съгласно категория V, където попада автомобилът.

(§70 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник