Пример 101. Кога са Признати за Данъчни Цели Дарения, Направени в Чужбина?

През 2018 г. българско дружество прави дарение на болница, която се намира в държава членка на ЕС. Дарението е в размер на 10 000 лв., като от болницата издават надлежен документ за него.

В процеса на годишното приключване е установено, че счетоводният финансов резултат на Дружеството е в размер на 250 000 лв. За да бъде признато дарението за данъчни цели, неговата стойност не трябва да надхвърля повече от 10% от размера на счетоводния финансов резултат и да бъде направено в полза на институция от ЕС, за която то би било признато и в България. В случая условието е изпълнено, тъй като 10 000 лв. е по-малко от 25 000 лв. (250 000 лв. х 10%), поради което дарението е признат разход за данъчни цели.

(§46 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник